004. Japanese Life
Meiji Shrine

Meiji Shrine

Life as it happened in Japan.

Shibuya

Shibuya

Souvenir Shop

Souvenir Shop

Standing guard

Standing guard

Shibuya Station

Shibuya Station

Cigarette break in nakameguro

Cigarette break in nakameguro

Ikebukuro

Ikebukuro

Gion Geisha

Gion Geisha

Fushimi Inari Shrine

Fushimi Inari Shrine

Kyoto Knifesmith

Kyoto Knifesmith

Osaka Street Performer

Osaka Street Performer